• Školský psychológ a výchovný poradca

    • Mgr. Michaela Rezek  rod. Čurillová

     Školský psychológ a výchovný poradca

     ZŠ Nejedlého 8, Bratislava

      

     Kontakt:              michaela.rezek@zsnejedleho.sk, správa cez Edupage      

     Konzultácie:       po dohode e-mailom

      

     Kontakt so školským psychológom predstavuje jednu z možností, ktorú môžu využiť žiaci, ich zákonní zástupcovia a zamestnanci školy na získanie odborných psychologických služieb za účelom rozvíjania a podpory ich zdravého osobnostného rozvoja a upevňovania duševného zdravia.

     Činnosti školského psychológa:

     • individuálne a skupinové poradenstvo podľa aktuálnych potrieb žiakov
     • individuálne psychologické služby, poradenstvo a konzultácie pre rodičov a zamestnancov školy
     • preventívna činnosť a organizácia preventívnych programov aj v spolupráci s externými poskytovateľmi, napr. CPPPaP, VUDPaP, OR PZ
     • orientačná psychologická diagnostika

      

     Školský psychológ sa spolupodieľa na tvorbe pozitívnej atmosféry a klímy ako v triedach, tak v celej škole, snaží sa rozvíjať osobnú a psychickú pohodu žiakov. Venuje zvýšenú pozornosť žiakom s problémami v správaní, žiakom trpiacim úzkostnými prejavmi, psychosomatickými ťažkosťami. Pracuje aj so žiakmi, ktorí sa nachádzajú v krízových a neľahkých životných situáciách. Pomáha žiakom so zvládaním stresujúcich situácií v škole a v rodine, pomáha riešiť vzťahy v kolektíve, či pri výbere strednej školy.

      

     Zásady práce školského psychológa:

     Školský psychológ sa pri svojej práci riadi pravidlami Etického kódexu Slovenskej komory psychológov a tiež dokumentom Etika práce školského psychológa Asociácie školskej psychológie. Pre prácu školského psychológa platí zásada dôvernosti. To znamená, že informácie, ktoré sa v priebehu svojej pracovnej činnosti dozvie, neposúva ďalej, pokiaľ s tým dotknutá osoba nesúhlasí.

     O tomto aj o možných výnimkách je každý, kto spolupracuje so školským psychológom primeraným spôsobom (primerane veku a rozumovým schopnostiam) ústne informovaný.

     Spolupráca so školským psychológom je dobrovoľná. Nikoho k nej nemožno nútiť, možno ju len ponúkať alebo odporúčať.

     Pred začatím spolupráce školského psychológa s dieťaťom je dôležité podpísanie dokumentu „Informovaný súhlas o poskytovaní psychologickej starostlivosti školským psychológom“ zákonným zástupcom a jeho doručenie školskému psychológovi. Dokument nájdete TU.

      

     Výchovný poradca

     Výchovný poradca pomáha pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov v spolupráci s vedením školy a ostatnými pedagogickými a odbornými zamestnancami. Jeho činnosť je úzko prepojená s činnosťou školského psychológa a koordinátora sociálno-patologických javov Zabezpečuje aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu nežiaducich foriem správania sa v škole, aj v spolupráci s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

      

     V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať na michaela.rezek@zsnejedleho.sk.

      

     Ďakujem za Vašu dôveru a teším sa na spoluprácu.

      

     Etického kódexu

     http://www.komorapsychologov.sk/phocadownload/legislativa/2016/eticky%20kodex%20psychologa_v%2020160311.pdf

     Etika práce školského psychológa

     http://www.aspsr.sk/skolsky-psycholog/etika-prace

  • Kontakty

   • Základná škola, Nejedlého 8, 841 02 Bratislava
   • info@zsnejedleho.sk
   • barbora.medvecka@zsnejedleho.sk
   • 02/645 30 006
   • Nejedlého 8 riaditeľka školy: PaedDr. Miroslava Komorníková email: riaditel@nejedleho.sk zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Lenka Macejková email: zastupca@nejedleho.sk zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Barbora Medvecká medvecka@nejedleho.sk vedúca školskej jedálne: Anna Machová tel.: 0904 546 837 email: anna.machova@zsnejedleho.sk tajomníčka školy: Mgr. Sandra Szofková email: zs@nejedleho.sk 841 02 Bratislava Slovakia
   • 36060976
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje