•  

     Elektronická prihláška

     Zápis - informačný leták školy

     Anglický program od 1. ročníka

     Oznámenie o povinnom zápise detí do prvých ročníkov základných škôl na šk. rok 2022/2023 - MČ Dúbravka

     Žiadosť o predčasné zaškolenie

     Ministerstvo školstva - všetky informácie

     Usmernenie k prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2022/2023

     Písomné vyhlásenie - podpis jedného zákonného zástupcu

      

      

     Milí rodičia budúcich prváčikov!

     Opäť je tu obdobie, kedy sa  rozhodujete, ktorá základná škola bude pre Vaše dieťa tá správna, ktorá im vytvorí príjemnú atmosféru, ponúkne dobré priestorové vybavenie, moderné pomôcky, výborných učiteľov, zaujímavé mimoškolské aktivity, možnosť pracovať s počítačmi, učiť sa cudzie jazyky a pod.

     Nástup do školy je jedným z významných období v živote dieťaťa.  Pre dieťa je to prechod z obdobia „hier“ do obdobia „povinností“. Je to však aj obdobie zvýšenej záťaže pre rodičov.

      

     Povinná školská dochádzka

     Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

     Zákonní zástupcovia sú povinní v dni určené na zápis  prihlásiť deti, ktoré do 31. augusta 2022 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

     K odkladu, v prípade potreby, je potrebne odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

     Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.

      

      Termín zápisu

     Zápis do 1. ročníka základnej školy pre nový školský rok 2022/2023  bude:

     v stredu 20. apríla 2022  v čase od 15:00 do 18.00 hod.,

     vo štvrtok 21.apríla 2022 od 15:00 do 18.00 hod.

     Zápis sa uskutoční osobne za prítomnosti detí.

      

     ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

     Slávnostný zápis Vášho dieťaťa realizuje základná škola za účasti zákonných zástupcov a dieťaťa.

     Zápisu sa zúčastnia obaja zákonní zástupcovia. V prípade neúčasti jedného zo zákonných zástupcov, je potrebné priniesť splnomocnenie neprítomného zákonného zástupcu.

     Pri zápise sa kladie dôraz na motorické schopnosti a psychickú vyspelosť dieťaťa  a to pri zápise môže okrem pedagógov posudzovať aj školský psychológ a špeciálny pedagóg zo školského podporného tímu.

      

     Čo si priniesť vyplnené na zápis

     Zákonný zástupca je povinný predložiť doklady s osobnými údajmi:

     • prefotený rodný list dieťaťa ak nebol priložený k elektronickej prihláške (dá sa nahrať v PDF formáte ako príloha v elektronickej prihláške),
     • občiansky preukaz zákonných zástupcov k nahliadnutiu

      

     Ak máte možnosť, môžete si nasledovné tlačivá  vyplniť a priniesť ich na zápis. Urýchlite tým formálnu stránku zápisu. Tlačivá budú samozrejme k dispozícii i priamo pri zápise.

      

      

      

     Podpisy zákonných zástupcov

     Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (príloha).

     Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

     vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať písomným vyhlásením (príloha).

      

     Práva a povinnosti zákonného zástupcu pri zápise

     Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt v čase zápisu. Ak dieťa nemá trvalý pobyt, zákonný zástupca dieťa prihlási na povinnú školskú dochádzku v škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve.

     O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať. Zákonní zástupcovia dieťaťa vyplnia ,,Splnomocnenie“ dvakrát (otec splnomocní matku a naopak).

      

     Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

     Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada výnimočne o prijatie dieťaťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku  na plnenie školskej dochádzky je povinný k žiadosti predložiť súhlasné stanovisko zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

      

     Odklad školskej dochádzky

      

     Ak zákonný zástupca základnej škole oznámi, že jeho dieťa nezačne plniť povinnú školskú dochádzku, pretože bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ príslušnej základnej školy podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodne o neprijatí žiaka do školy s odôvodnením, že dieťa na základe informácie zákonného zástupcu pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

      

      

     V prípade, že sa nemôžete  zúčastniť zápisu v stanovenom čase, môžete dieťa zapísať aj v inom termíne, treba si ho dohodnúť  na tel. č.: 02/645 30 006

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Nejedlého 8, 841 02 Bratislava
   • info@zsnejedleho.sk
   • barbora.medvecka@zsnejedleho.sk
   • 02/645 30 006
   • Nejedlého 8 riaditeľka školy: PaedDr. Miroslava Komorníková email: riaditel@nejedleho.sk zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Lenka Macejková email: zastupca@nejedleho.sk zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Barbora Medvecká medvecka@nejedleho.sk vedúca školskej jedálne: Anna Machová tel.: 0904 546 837 email: anna.machova@zsnejedleho.sk tajomníčka školy: Mgr. Sandra Szofková email: zs@nejedleho.sk 841 02 Bratislava Slovakia
   • 36060976
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje