• Základné informácie

    •  

     Na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo na prístup k informáciám.

     Pravidlá na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje smernica ZŠ Nejedlého 8, 841 02 Bratislava k zákonu 211/2000 Z.z. 

      


     1. Fyzické alebo právnické osoby majú právo dožadovať sa sprístupnenia informácií, na sekretariáte riaditeľa školy, u zástupkyň riaditeľa školy, alebo priamo u riaditeľa školy.

     2. Fyzická alebo právnická osoba môže podať žiadosť:
     písomne na adrese :
     Základná škola Nejedlého 8, 841 02 Bratislava

     osobne - ústne u riaditeľa školy, iným technicky vykonateľným spôsobom:
     riaditeľ školy: riaditel@nejedleho.sk
      

     3. Žiadosti doručené priamo žiadateľom sú vybavované v úradných hodinách, ktoré sú stanovené nasledovne :

     pondelok: 7.30 -15.30 hod

     utorok : 7.30 -15.30 hod

     streda : 7.30 -15.30 hod

     štvrtok : 7.30 -15.30 hod

     piatok : 7.30 -15.30 hod

     4. Zmluvy, faktúry a objednávky sú zverejnené na /http://zsnejedleho.edupage.org/

     5. Webové sídla, kde získate aktuálne legislatívne východiská pre základnú školu:

     http://www.minedu.sk/

     http://www.nucem.sk/sk/

     http://www.statpedu.sk/sk/Uvod.alej

     http://www.dubravka.sk/sk/Miestny-urad/Oddelenie-skolstva-kultury-sportu-a-materskych-skol.alej

     http://www.uips.sk/

     6. Oznámenie  o protispoločenskej činnosti

     Oznamenie_o_protispolocenskej_cinnosti.doc

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Nejedlého 8, 841 02 Bratislava
   • info@zsnejedleho.sk
   • barbora.medvecka@zsnejedleho.sk
   • 02/645 30 006
   • Nejedlého 8 riaditeľka školy: PaedDr. Miroslava Komorníková email: riaditel@nejedleho.sk zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Lenka Macejková email: zastupca@nejedleho.sk zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Barbora Medvecká medvecka@nejedleho.sk vedúca školskej jedálne: Anna Machová tel.: 0904 546 837 email: anna.machova@zsnejedleho.sk tajomníčka školy: Mgr. Sandra Szofková email: zs@nejedleho.sk 841 02 Bratislava Slovakia
   • 36060976
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje